O-antifone

Adventne večere po 17. decembru oblikuje niz sedmih t. i. velikih O-antifon – antifon Marijinega slavospeva, ki se začenjajo z vzklikom »O«: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel. Antifone so nastale najpozneje v 8. stoletju, ko jih omenjata srednjeveška učenjaka Alkuin ter Amalarij iz Metza in so bile del liturgije v Rimu. Njihova besedila so napisana po istem vzorcu: najprej nagovarjajo Kristusa z različnimi imeni (»modrost«, »ključ Davidov« itd.), ki se navezujejo na Izaijeve prerokbe, nato pa sledi prošnja »pridi« (»veni«). Vrstni red Jezusovih imen je povezan z odrešenjsko zgodovino: gre od večne Modrosti, ki je bila tu ob začetku stvarjenja, preko bibličnih oseb iz različnih časov do dolgo pričakovanega Emanuela. Prve črke Kristusovih imen v antifonah od zadnje proti prvi dajo akrostih »ero cras« (»jutri bom [z vami]«), ki je skrita adventna obljuba na prošnje »pridi«. To je morda naključje, saj antifone niso imele enake razporeditve v vseh tradicijah.

O-antifone sodijo med zaklade srednjeveškega korala in so bile priljubljen del odštevanja dni do božiča. Pravica do intoniranja (oz. začenjanja) antifon je v nekaterih cerkvenih ustanovah pripadla vodilnim dostojanstvenikom in menihom, ki so bili po svojih službah povezani s temo antifon. V mnogih benediktinskih samostanih je O Sapientia tako intoniral opat in O Adonai prior, medtem ko je O Radix Jesse začenjal vrtnar, O Clavis David pa kletar … Ponekod so vsako antifono peli po trikrat: pred kantikom, pred »Gloria Patri« in po »sicut erat«.

Vse antifone se pojejo na isto melodijo 2. modusa; do rahlih odstopanj med antifonami prihaja predvsem zaradi različnega števila zlogov v posameznih frazah.

17. december O Sapiéntia, quæ ex ore Altíssimi prodísti,
attíngens a fine usque ad finem fórtiter,
suáviterque disponénsque ómnia:
veni ad docéndum nos viam prudéntiæ.
O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega,
ki segaš od kraja do kraja
ter krepko in blágo vse urejaš:
pridi in uči nas pota razumnosti.
O Modrost
18. december O Adonái, et Dux domus Israel,
qui Móysi in igne flammæ rubi apparuísti,
et ei in Sina legem dedísti:
veni ad rediméndum nos in bráchio exténto.
O Gospod in voditelj Izraelove hiše,
ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu
in mu na Sinaju dal zapovedi:
pridi in nas z močno roko reši.
O Gospod
19. december O Radix Iesse, qui stas in signum populórum,
super quem continébunt reges os suum,
quem Gentes deprecabúntur:
veni ad liberándum nos, iam noli tardáre.
O korenina Jésejeva, ki si v znamenje ljudstvom
in bodo pred teboj kralji umolknili
in te narodi molili:
pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj.
O korenina Jésejeva
20. december O Clavis David, et sceptrum domus Israel,
qui áperis, et nemo claudit,
claudis, et nemo áperit:
veni, et educ vinctum de domo cárceris,
sedéntem in ténebris, et umbra mortis.
O ključ Davidov in žezlo Izraelove hiše,
ki odpreš in nihče ne zapre,
zapreš in nihče ne odpre:
pridi in reši iz ječe jetnika,
ki sedi v temi in smrtni senci.
O ključ Davidov
21. december O Oriens,
splendor lucis ætérnae et sol iustítiæ:
veni, et illúmina sedéntes in ténebris et umbra mortis.
O Vzhajajoči,
svit večne luči in sonce pravice:
pridi in razsvetli vse, ki sedijo v temi in smrtni senci.
O Vzhajajoči
22. december O Rex géntium, et desiderátus eárum,
lapísque anguláris, qui facis útraque unum:
veni, et salva hóminem,
quem de limo formásti.
O Kralj narodov, vsem zaželeni,
vogelni kamen, ki povezuješ Božje in človeško,
pridi in reši človeka,
ki si ga iz prstí naredil.
O Kralj narodov
23. december O Emmánuel, rex et légifer noster,
exspectátio gentium, et salvátor eárum:
veni ad salvándum nos, Dómine, Deus noster.
O Emanuel, Bog z nami, naš kralj in zakonodajalec,
pričakovanje narodov in njih rešitelj:
pridi in nas reši, Gospod, naš Bog.
O Emanuel
O-antifone

v kvadratni in sodobni notaciji
Besedilo: Bogoslužni molitvenik, Ljubljana, 2007
Glasba: prirejeno po Antiphonale Romanum II, Solesmes, 2009
Notografija: Zavod za cerkveno glasbo

Moja duša

Evangeljski slavospev (Lk 1,46-55)
Mediatio ornata ad canticum evangelium (Toni II d)
Besedilo: Bogoslužni molitvenik, Ljubljana, 2007
Glasba: Antiphonale Romanum II, Solesmes, 2009
Notografija: Zavod za cerkveno glasbo
* Razporeditev kitic po latinski liturgični praksi

Moja duša

Evangeljski slavospev (Lk 1,46-55)
Mediatio ornata ad canticum evangelium (Toni II d)
Besedilo: Bogoslužni molitvenik, Ljubljana, 2007
Glasba: Antiphonale Romanum II, Solesmes, 2009
Notografija: Zavod za cerkveno glasbo
* Razporeditev kitic po slovenski liturgični praksi


Rimski obred je vedno poznal le sedem O-antifon, druge Cerkve pa so poznale devet ali celo dvanajst podobnih antifon. Te antifone so stalni del liturgične božične osemdnevnice ali osemdnevne priprave na praznik Gospodovega rojstva in se nahajajo pred Marijinim slavospevom – Magnificat pri molitvenem bogoslužju od 17. 12 naprej. Ta priprava traja osem dni in zato je 24. decembra, ko je že sveti večer, dodaten odpev, ki napoveduje slavo Novorojenega: »Ko bo jutri sonce vzšlo, bomo videli najvišjega kralja, ki prihaja od Očeta kot ženin iz svojega bivališča.«

Lahko pa so te antifone vključene v bogoslužje zadnjih dni pred božičem še na druge načine:

Lahko so vključene na primer pri zornicah (od 17. decembra naprej), ki so dobile ime po votivnih mašah, Mariji v čast, katere so obhajali ob zori.

V evharistično bogoslužje jih lahko vključimo bodisi kot odpev pri Marijinem slavospevu, ki ga zapojemo kot poobhajilno pesem, bodisi kot vrstico pri aleluji, pri tem pa smo pozorni, da si antifone deloma sledijo v drugačnem zaporedju in da se antifona iz 22. decembra ponovi še 23. decembra (vidno iz razpredelnice):

Dan devetdnevnice O-antifona znotraj molitvenega bogoslužja O-antifona kot vrstica pred evangelijem
16. december
17. december O Sapiéntia O Modrost Sapientia Altissimi, fortiter suaviterque disponens omnia:
veni ad docendum nos viam prudentiae.
Modrost Najvišjega, ki krepko in prijetno vse urejaš,
pridi in nas úči pota razumnosti!
18. december O Adonái O Gospod Dux domus Israel, qui Moysi in Sina legem dedisti:
veni ad redimendum nos in bracchio extento.
Voditelj Izraelove hiše, ki si Mojzesu na Sinaju dal zapovedi,
pridi in nas s povzdignjeno roko reši!
19. december O Radix Iesse O korenina Jésejeva Radix Iesse, stans in signum populorum:
veni ad liberandum nos, iam noli tardare.
Korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom,
pridi in nas reši, nikar več ne odlašaj!
20. december O Clavis David O ključ Davidov Clavis David, qui aperis portas aeterni Regni:
veni et educ vinctum de domo carceris sedentem in tenebris.
Ključ Davidov, ki odpreš vrata večnega kraljestva,
pridi in reši iz ječe jetnika, ki sedi v temi!
21. december O Oriens O Vzhajajoči Emmanuel, rex et legifer noster:
veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
Emanuel, naš kralj in zakonodavec,
pridi in nas reši. Gospod, naš Bog!
22. december O Rex géntium O Kralj narodov Rex gentium et lapis angularis Ecclesiae:
veni et salva hominem quem de limo formasti.
Kralj narodov in vogelni kamen Cerkve,
pridi in reši človeka, ki si ga iz prsti naredil!
23. december O Emmánuel O Emanuel Rex gentium et lapis angularis Ecclesiae:
veni et salva hominem quem de limo formasti.
Kralj narodov in vogelni kamen Cerkve,
pridi in reši človeka, ki si ga iz prsti naredil!
24. december Oriens, splendor lucis aeternae et sol iustitiae:
veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.
Vzhajajoči, svit večne luči in sonce pravice,
pridi in razsvetli nje, ki sedijo v temi in smrtni senci!

Vir: Ordo lectionum Missae, Libreria Editrice Vaticana, 1981
Vir: Berila in evangeliji za adventne, božične, postne in velikonočne delavnike, Ljubljana, 1971

Drugi in bolj popularen način njihove uporabe pa je v okviru tako imenovane »ljudske devetdnevnice« ki se je podobno kot druge devetdnevne priprave na praznike oblikovala tako, da je iz stalnih delov molitvenega bogoslužja prevzemala besedila in speve, a jih je bolj svobodno oblikovala še z ljudskimi elementi. Takšna priprava na praznovanje Gospodovega rojstva se ponekod začenja že 16. decembra. Če pripravo na božič v obliki devetdnevnice pričnemo že 16. decembra, bomo O-antifone peli šele od drugega dneva naprej. Za odpev pri Marijinem slavospevu pa lahko 16. decembra izberemo kakšen drug primeren odpev iz adventnega časa.

Takšna devetdnevnica spada med ljudske pobožnosti in lahko ima zelo raznoliko sestavo, v naših krajih pa se po cerkvah ponavadi obhaja v tej obliki:

  • prvi del je vabilo »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!« s pesmijo, ki govori o prerokbah o prihodu Mesija ter ponavljajočim se odpevom ljudstva;
  • drugi del je psalm veselja, pri čemer so vzkliki vzeti iz knjige Psalmov in iz preroka Izaija: »Veselite se nebesa in raduj se zemlja…«;
  • tretji del je pesem, ki predstavlja glavne teme odrešenja: »Glasovi angelski z višin…«;
  • četrti del je Marijin slavospev – Magnificat z O-antifonami.

dr. Katarina Šter
dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld, O.Cist.
dr. Cecilija Oblonšek


Priredba O-antifon v slovenski jezik in posnetki so nastali kot študijski projekt, ki želi biti spodbuda k vključevanju petih O-antifon v liturgično prakso in nadaljnjemu raziskovanju teh odpevov tudi v slovenskem jeziku.